top of page

Η VIE FINANCE ΑΕΠΕΥ

είναι εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που ιδρύθηκε το 2011 με έδρα την Αθήνα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό αδείας 4/792/20.7.2017

 

About GR

Xcite

Μια από τις κορυφαίες πλατφόρμες  συναλλαγών στον κόσμο, το Xcite είναι η προτιμώμενη επιλογή εκατομμυρίων traders που χρειάζονται μια ισχυρή και ευέλικτη πλατφόρμα για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Το Xcite είναι ιδανική επιλογή για τους traders που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια, την οποία μπορούν να λάβουν απευθείας από το εσωτερικό της πλατφόρμας. Ωστόσο, παρά την ευκολία χρήσης του, το Xcite παραμένει μια  πλατφόρμα που οι επαγγελματίες traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εμπορεύονται μέσω CFDs (συμβάσεων επί διαφοράς) τις περισσότερες από τις κατηγορίες σημαντικότερων περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται στις παγκόσμιες αγορές.

ABOUT

VIE FINANCE

Η VIE FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. λειτουργεί υπό την επωνυμία Fortissio (www.fortissio.com). Βάσει των αδειών και πιστοποιήσεων που κατέχει, δύναται να παρέχει τις εξής επενδυτικές υπηρεσίες:

 

α) Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες

(i) Λήψη και διαβίβαση εντολών για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

(ii) Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.

β) Παρεπόμενες υπηρεσίες

(i) Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.

(ii) Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου από την πλευρά της εταιρείας, είναι η ύπαρξη στελεχών υψηλής κατάρτισης, εγνωσμένης εμπειρίας και κατάλληλης πιστοποίησης. Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 της υπ' αριθμ. 4/461/24.01.2008 απόφασης της Ε.Κ. και για λόγους οργανωτικής επάρκειας και διαφάνειας, η εταιρεία γνωστοποιεί τα πιστοποιημένα στελέχη και το ασκούμενο προσωπικό που απασχολεί.

REGULATION

Η VIE FINANCE ΑΕΠΕΥ είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ 122000301000 και λειτουργεί υπό τις επωνυμίες Fortissio (www.fortissio.com) και TaoTrade (www.taotrade.com).Η εταιρεία VIE FINANCE ΑΕΠΕΥ εξουσιοδοτείται και εποπτεύεται ως ΑΕΠΕΥ εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (HCMC) με άδεια αρ. 4/792/20-7-2017.

Η VieFinance έχει υποκατάστημα στη Γερμανία με αριθμό ταυτότητας. 157432 κάτω από την BaFin.


Η VIE FINANCE ΑΕΠΕΥ λειτουργεί σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID II) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η MiFID II παρέχει ένα εναρμονισμένο ρυθμιστικό περιβάλλον για τις επενδυτικές υπηρεσίες σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Οι κύριοι στόχοι της οδηγίας MiFID II είναι η ενίσχυση της οικονομικής διαφάνειας, η αύξηση του ανταγωνισμού και η παροχή μεγαλύτερης προστασίας των καταναλωτών στις επενδυτικές υπηρεσίες.


Σύμφωνα με το Νόμο, η VIE FINANCE ΑΕΠΕΥ είναι μέλος στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης. Το «Συνεγγυητικό», αποζημιώνει τους επενδυτές από παρασχεθείσες προς αυτούς επενδυτικές υπηρεσίες εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ).


Οι ανωτέρω επιχειρήσεις αδειοδοτούνται, ως προς τις παρεχόμενες απ’ αυτές υπηρεσίες, εποπτεύονται από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές και καταβάλλουν τις εισφορές τους στο «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών», σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 71 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997, όπως ισχύει. Η VIE FINANCE ΑΕΠΕΥ υποχρεούται να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με το κεφάλαιό της, στους κινδύνους που εκτίθεται η Εταιρεία καθώς και για την προώθηση της πειθαρχίας της αγοράς.


Η VIE FINANCE ΑΕΠΕΥ ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα υψηλά οικονομικά πρότυπα που έχουν οριστεί από τις ρυθμιστικές αρχές, τηρεί τα ρυθμιστικά πρότυπα των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αρχών και ακολουθεί επακριβείς διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και εμπορικές πρακτικές. Ως εποπτευομένη εταιρεία επενδύσεων, οι πελάτες είναι βέβαιοι ότι η VIE FINANCE ΑΕΠΕΥ πληροί συνεχώς τα αυστηρότερα πρότυπα χρηματοοικονομικής σταθερότητας και σωστού χειρισμού των κεφαλαίων των πελατών.


Η VIE FINANCE ΑΕΠΕΥ εξουσιοδοτείται να παρέχει διασυνοριακές υπηρεσίες σε διάφορες χώρες και  έχει φυσική παρουσία  στην έδρα της Ελλάδα και στην Γερμανία, που διατηρεί υποκατάστημα . Η VIE FINANCE ΑΕΠΕΥ είναι εγγεγραμμένη στις αρχές αυτές για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών :Ισπανία, Σουηδία, Τσεχία, Πολωνία, Ιταλία,  Αυστρία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδια, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ισλανδία.

Regulation GR

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

CONTACT US

OUR ADDRESS

Phone: +302106149555

Fax: +302106149544

Address: 4,28th Octovriou street, Maroussi 15124,

Athens, Greece.

info@viefinance.eu

backoffice@viefinance.eu

compliance@viefinance.eu

careers@viefinance.eu

www.fortissio.com

For any general inquiries, please fill in the following contact form:

Success! Message received.

Contact GR

Αποποίηση Ευθύνης και Προειδοποίηση σε Περίπτωση Κινδύνου

H Vie Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., είναι ελληνική εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δεόντως εξουσιοδοτημένη και αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιογοράς με αριθμό άδειας 4/792/20.7.2017 και έχει υποκατάστημα στη Γερμανία με αριθμό ταυτότητας ID no. 157432 κάτω από την BaFin. ''Οι συμβάσεις επί της διαφοράς'' (CFDs) είναι σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία διαπραγματεύονται με μόχλευση και φέρουν υψηλό κίνδυνο που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του επενδυμένου κεφαλαίου σας. Επομένως, τα CFDs ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους σχετικούς κινδύνους και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές, αν είναι απαραίτητο. Δεν θα πρέπει να διακινδυνεύσετε περισσότερο από ότι είστε έτοιμοι να χάσετε. Οι προηγούμενες επιδόσεις των CFDs δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών επιδόσεων. H Vie Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ λειτουργεί υπό την επωνυμία Fortissio (www.fortissio.com). Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη Δήλωση Γνωστοποίησης Κινδύνου.

bottom of page