Αποποίηση Ευθύνης και Προειδοποίηση σε Περίπτωση Κινδύνου

H Vie Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., είναι ελληνική εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δεόντως εξουσιοδοτημένη και αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιογοράς με αριθμό άδειας 4/792/20.7.2017. ''Οι συμβάσεις επί της διαφοράς'' (CFDs) είναι σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία διαπραγματεύονται με μόχλευση και φέρουν υψηλό κίνδυνο που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του επενδυμένου κεφαλαίου σας. Επομένως, τα CFDs ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους σχετικούς κινδύνους και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές, αν είναι απαραίτητο. Δεν θα πρέπει να διακινδυνεύσετε περισσότερο από ότι είστε έτοιμοι να χάσετε. Οι προηγούμενες επιδόσεις των CFDs δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών επιδόσεων. H Vie Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ λειτουργεί με τις εμπορικές  ονομασίες Fortissio (www.fortissio.com) και TaoTrade (www.taotrade.com). Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη Δήλωση Γνωστοποίησης Κινδύνου.